Valgoplæg KV2017

31. oktober 2017

En kommune i balance.

Vision for Guldborgsund Kommune:
Guldborgsund Kommune er en attraktiv kommune med en sund økonomi og med fokus på udvikling, smartere velfærd og øget frihed for den enkelte.

Frihed:
I Venstre ønsker vi en kommune med størst mulighed frihed for den enkelte borger til at stræbe efter det gode liv, og hvor aktive borgere medvirker til at udvikle kommunen.
Vi ønsker en økonomisk veldrevet kommune med et større økonomisk råderum til den enkelte, hvilket er med til at gøre kommunen endnu mere attraktiv for tilflyttere.

Derfor vil vi:
• Prioritere at kommunen også i fremtiden tilbyder både dagpleje og integrerede institutioner
• Inddrage private leverandører i rehabiliteringsforløb samt i samarbejde med ældrerådet gennemgå, hvordan det frie valg bedst formidles til borgeren og pårørende
• Lave lokale forsøg med borgerbudgettering
• I højere grad inddrage borgerne lokalt i beslutningsprocessen gennem samkonstruktion
• Prioritere gældsafvikling og en genopbygning af kommunens kassebeholdning i budgetforhandlingerne
• Benytte en del af et kommende økonomisk råderum til at nedsætte kommuneskatten

Værdi for borgerne:
I Venstre ønsker vi i Guldborgsund Kommune at fremme Offentligt-Privat Partnerskab (OPP), da vi derved kan sikre, at opgaverne løses bedst og billigst. Hvis en opgave ender med at blive udliciteret, vil det samtidig underbygge jobskabelsen i det private erhvervsliv. De kommunale ydelser skal målrettes de borgere med det største behov. Vi ønsker også at styrke foreningslivet og folkeoplysningen, da de frivillige ildsjæle lokalt er drivkraften bag aktiviteter og projekter til glæde for kommunens borgere.

Derfor vil vi:
• Udbygge kendskabet til muligheden for 50/50 finansiering af anlægsønsker
• Sikre gode fysiske rammer for vores idrætsforeninger
• Inddrage folkeoplysningens værdier, kvaliteter og potentialer i opgaveløsningen indenfor f.eks. forebyggelse, sundhed, landdistriktsudvikling, turisme og integration
• Øget brug af Offentlig-Privat Partnerskab (OPP)

Udvikling:
I Venstre ønsker vi en kommune, hvor der er balance mellem land og by. Vi vil sikre, at vi også i fremtiden kan skaffe kvalificeret arbejdskraft til vores lokale virksomheder. Vi vil gøre vores kommune mere attraktiv for unge, og endelig skal Guldborgsund Kommunens helt særlige potentiale inden for turisme udfoldes, så Guldborgsund Kommune ses som et nationalt kraftcenter inden for kystnær turisme.

Derfor vil vi:
• Fastholde antallet af skoler uden for Nykøbing
• Investere i Folkeskolen, når der opstår et økonomisk råderum
• Bygge en ny hal i Sakskøbing
• Indtænke ungdomskulturen f.eks. e-sport i anlægsopgaver
• Arbejde for at få flere videregående uddannelser til kommunen.
• Prioritere vores turismeinvesteringer, så de målrettes den kystnære turisme
• Gennemføre Pier Projekt Marielyst
• Arbejde for at sommerhusreglen ophæves