Valgprogram KV2021

28. oktober 2021

Vision for Guldborgsund Kommune:

I Venstre ønsker vi at sætte fokus på at gøre Guldborgsund Kommune til en attraktiv kommune med en sund økonomi, med fokus på udvikling, smartere velfærd og øget frihed for den enkelte. Vi skal turde være ambitiøse, og Guldborgsund Kommune skal være kendt som en grøn kommune med fokus på mere sammenhængende natur til glæde for borgerne, turisterne og en øget biodiversitet.

 

Vi går til valg på:

Vi vil fokusere på et sikre borgerne en værdig velfærd hele livet. Flere borgere skal motiveres til at deltage i kultur- og fritidslivet. Vores grundskoler skal skabe grundlaget for en stærkere kommune i fremtiden. Venstre er Guldborgsunds mest erhvervsvenlige parti, og det parti der mest konsekvent bakker op om erhvervslivets interesser. Det gør vi, fordi erhvervslivet er selve fundamentet for udviklingen af vores kommuner og en øget bosætning.

Alle områder skal kendetegnes ved fokus på bæredygtighed, et øget ambitiøsniveau samt fokus på borgerens frie valg.

Velfærd:

I Venstre ønsker vi en kommunal velfærd med borgeren i centrum, hvor der er fokus på valgfrihed og kvalitet. Borgeren skal opleve, at kommunen har fokus på deres behov, og borgerne skal have medindflydelse og medbestemmelse på opgaveløsningen i videst muligt omfang, så aktive borgere kan medvirke til at udvikle kommunen.

Derfor vil vi:

- Genskabe tilliden til den kommunale myndighedsbehandling på børn- og ungeområdet, socialområdet og ældreområdet

- Flytte fokus i vores kvalitetsstandarder fra, hvad kommunen kan levere, til hvad borgerne har behov for

- Udvise tillid til borgere og fagpersoner og give medarbejdere ansvaret for at visitere hjælpemidler

- Sikre retten til halvtidspladser i Børnehaver og SFO

- Sikre et godt samarbejde mellem kommunen og de private velfærdstilbud

- Genindføre god, hjemmelavet mad på plejecentrene

- Oprette bestyrelser på plejecentrene

- Indføre en ældrevejleder, der kan vejlede og understøtte de ældres frie valg

- Professionaliser bestyrelserne i REFA og Forsyningen

- Inddrage fysisk deltagelse i foreningslivet i Jobcenterets aktiveringsindsats

 

Kultur, Fritid og skoler:

Vi ønsker, at kommunens kultur- og fritidstilbud bliver tilgængelige for flere borgere. Vi ønsker også at styrke foreningslivet og folkeoplysningen, da de frivillige ildsjæle lokalt er drivkraften bag aktiviteter og projekter til glæde for kommunens borgere. Ambitionsniveauet i skolerne skal øges, så alle elever får mulighed for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt.

Derfor vil vi:

- Oprette talentforløb i folkeskolen

- Prioritere at alle elever i udskolingen deltager i udveksling i Tyskland f.eks. gennem Interreg-programmer.

- Indtænke attraktive folke- og privatskoler i bosætningsstrategien

- Understøtte nattelivet ved at indføre natbusser

- Give omegnsklubbers ungdomshold mulighed for at spille kampe på Stadion i Nykøbing

- Prioritere ældreidræt som en vigtig del af en sund alderdom

 

Vækst, udvikling og innovation:

I Venstre ønsker vi, at Guldborgsund skal være Danmarks mest erhvervsvenlige kommune, hvor vi arbejder målrettet med udlicitering og anden samarbejde med vores virksomheder for derved at underbygge jobskabelsen i det private erhvervsliv. Vi vil sikre, at vi også i fremtiden kan skaffe kvalificeret arbejdskraft til vores lokale virksomheder, og eleverne i vores grundskoler skal motiveres og trænes i entrepreneurship og innovation. Guldborgsund Kommunes potentiale inden for turisme skal fortsat udvikles, så Guldborgsund Kommune ses som et nationalt kraftcenter inden for kystnær turisme.

Derfor vil vi:

- Oprette et havnebad i Nykøbing

- Prioritere vores turismeinvesteringer, så de målrettes den kystnære turisme

- Gennemføre Pier Projekt Marielyst

- Udlægge nye områder til sommerhusbyggeri, herunder særlige områder til ”poolhuse”

- Udlægge bynære byggegrunde nord for Nykøbing

- Prioritere ladestandere til elbiler og elcykler i anlægsprojekter, og stille krav om det ved kommunegaranti

- Prioritere den grønne omstilling

- Støtte opførslen af et biogasanlæg på Falster

- Arbejde for mere vild og sammenhængende natur og renere vand

- Klimasikre kystnære områder i Guldborgsund ved hjælp af sluser

- Prioritere midler til nedrivning af faldefærdige bygninger

- Arbejde for, at Guldborgsund bliver en mere erhvervsvenlighed kommune

- Sikre gode muligheder for erhvervsrettede uddannelser, samt videregående uddannelser, og derved sikre kvalificeret arbejdskraft til sygehuset, kommunen og vores erhvervsliv

- Styrke integrationen ved at få flere flygtninge i beskæftigelse med særligt fokus på Lindholm

- Arbejde for en østlig omfartsvej langs jernbanen nord for Nykøbing

- Understøtte produktionen af lokale, bæredygtige fødevarer