Organisatorisk Nyt

3. marts 2019

Generalforsamling Venstre i Guldborgsund

Mandag d. 18. februar 2019 på  Nykøbing F. Vandrehjem (Danhostel), Østre Alle 110, 4800 Nykøbing F.

Referat:

Ca. 50 medlemmer tiltog i generalforsamlingen.

   1.            Valg af stemmetællere – Kurt Ødegaard, Mogens Christiansen, Jette Brædder.

  2.            Valg af dirigent – Niels Larsen

  3.            Formandsberetning og drøftelse af foreningens for­hold – se nedefor

  4.            Behandling af regnskab – Godkendt

  5.            Behandling af indkomne forslag - Ingen

  6.            Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år. Bestyrelsen forslog at kontingentet skulle stige med kr. 50,- til kr. 350,- om året. Det blev vedtaget

  7.            Valg af formand – Bo von Würden - genvalgt

  8.            Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

På valg i år:

Freja Kristiansen ikke villig til genvalgt – Valgt i stedet: Niels Kamper.

Mads Elnegaard – ikke villig til genvalg – Valgt i stedet: Casper Andersen

Tom Ahlqvist - Genvalgt 

Jens Lautrup Nørgaard – Forslag om at han bytter med Kristian Bang Arnold Davidsen – Kristian valgt til bestyrelsen.

Ole K. Larsen – Genvalgt.

Ole Jørgensen – Genvalgt

  9.            Valg af formand for kredsbestyrelsen – Henrik Høegh-Andersen – Genvalgt

10.            Valg til kredsbestyrelsen:

På valg. Flemming Jantzen –Genvalgt

Ole K. Larsen – Genvalgt
Freja Kristiansen
– ikke villig til genvalg

Margit Hansen – villig til genvalg.

11.            Valg af medlem til regionsbestyrelsen – Kristian Bang Arnold Davidsen forslag om at han bytter med Jens Lautrup Nørgaard. Jens valgt til regionsbestyrelsen

12.            Valg af delegerede til landsmødet – Indstilles til at bestyrelsen bestemmer.

13.            Valg af to revisorer og suppleant(er) - Erik Leth - Kurt Ødegaard.  Suppleant: Jette Brædder

14.            Eventuelt:

Tom Ahlqvist opfordrede bestyrelsen og byrådsgruppe til at være mere synlige, specielt i forhold til ældrepolitikken.

 

Formands beretning Venstre Guldborgsund generalforsamling 2019

  2018.

Så er foreningsåret for 2018 ved at gå på hæld. Et år hvor vi har pustet lidt ud mellem kommunalvalg i 2017 og et kommende Folketings- og EU-valg i 2019. 

 Landspolitik

Det har været et særdeles hektisk og dramatisk år i dansk politik, hvor Venstre har stået i centrum. Venstre har skabt mange resultater og brede aftaler, som vi kan være stolte af.

 Regeringen har haft mange rigtigt gode resultater som vi glemmer når noget der umiddelbart virker mindre i forhold til den store fortælling kommer til at fylde det hele. Det være sig Lindholm, burkaforbud, håndtryk osv.

 Men hvorfor gør det det, for det går vel egentlig ret godt, men sjovt nok er det alt muligt andet, der fylder mediebilledet. Mange udtrykker også mistillid og har mistet troen på politikere.

Journalist og folketingskandidat for Venstre Anna Libak skrev et indlæg i Berlingske den 23. december 2018, under titlen:

 Politik er blevet provokunst: Jo mere man kan forarge og hidse gemytterne op, jo større gennemslagskraft får man.  

 Anna Libak skriver bl.a.: Hvis en politiker i dag vil have opmærksomhed skal han eller hun fremprovokere en shitstorm på de sociale medier. Kun sådan kan man skabe synlighed og synlighed er den første forudsætning for at blive valgt.

I gamle dage ville man holde det for en dum strategi. Man ville mene, at en politiker da netop ikke blev valgt, hvis han eller hun gjorde sig uheldig bemærket. Men det var i den førdigitale tidsalder. Nu om dage fremmer de sociale mediers algoritmer det indhold, som læserne reagerer på. Antallet af læsere og seere afgør annonceindtægterne. Nyhederne bliver ikke på de sociale medier, men bliver hurtigt omsat til nyheder i de etablerede medier, der også er afhængig af annoncekroner. Og de selvsamme læssere, lyttere og seere, der har været med til at gøre historierne større gennem deres interaktioner, er fulde af harme over, at det hele er blevet så plat, provokerende og primitivt. Men de retter ikke bare deres vrede mod medierne, Nej de retter den også mod politikerstanden, som kollektivt holdes ansvarlige for at politik er blevet en mudderkamp.

Så hvad skal man gøre? Ja, hvis nogen vil sige, at så må politikerne jo holde op med at provokere på skrømt, og medierne med at skrive om deres ligegyldige provokationer, så har de ret. Selvfølgelig. - Befolkningen skal bare lige holde op med at interessere sig for det først.

 Det skal vi nok alle tænke lidt over i den debat, der foregår. Vi får jo de politikere og den debat vi ønsker. Politik er blevet en sportskamp. Vi er mere interesseret i proces/strategi og uenigheder og mindre i politik. 

 Den parlamentariske situation har været vanskelig i den seneste tid. På trods af dette har Venstre leveret resultater på en lang række områder – til glæde og gavn for danskerne.

 For at vi ikke helt glemmer det, når det nu kommer til at handle om Lindholm, burkaforbud, håndtryk osv. Vil jeg nævne en hel del af de ting regeringen har fået igennem:

 1. Flere private arbejdspladser
Siden valget i 2015 er der skabt 153.100 flere private arbejdspladser.

2. Flere skal forsørge sig selv
Siden kontanthjælpsloftet blev indført i april 2016, er antallet af personer i kontanthjælpssystemet faldet med 30.100.

3. Bedre kernevelfærd
Venstre har løftet kernevelfærden markant. Sundhedsvæsenet har samlet set fået tilført over 6 mia. kr. siden 2015, og der er nu 2 mia. kr. ekstra til ældrepleje om året.

4. Konsekvent og realistisk udlændingepolitik
I 2017 oplevede Danmark den laveste tilstrømning af asylansøgere i 9 år. Og andelen af flygtninge og familiesammenførte, der er i arbejde og bidrager til fællesskabet, er blevet øget markant, men der er stadigvæk et stykke vej.

Grønneste og bredeste energiaftale i Danmarkshistorien
Aftalen vil muliggøre, at vedvarende energi i 2030 kan dække danskernes elforbrug, ligesom ca. 55 pct. af Danmarks energibehov kan dækkes af vedvarende energi i 2030.

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark 

Vækstpakke for hele Danmark
Væksten skal komme hele landet til gode. Derfor har regeringen gennemført en vækstpakke, der skal skabe vækst og flere arbejdspladser i hele Danmark med bl.a. lempelser af planloven, så kommunerne og borgerne har fået mere frihed. 

Nyt forsvarsforlig
Forsvaret får derfor et substantielt løft på 12,8 mia. kr. i perioden 2018-2023.

Bedre vilkår for vores veteraner
For at hjælpe veteraner med PTSD har regeringen oprettet en ny regionsfunktion, så veteraner med PTSD kan få et individuelt behandlingstilbud i alle regioner. Vi gik bl.a. til valg ved sidste på at få en koordinator for veteraner i Guldborgsund kommune

Styrket politi - Flere politibetjente - Mere lokalpoliti

Skærpede straffe for voldtægt, pædofili, våben og grov vold, Indsats mod banderne

 Ambitiøs landbrugs- og fødevarepakke
Fremtidens miljøregulering bliver intelligent og målrettet, undergødskningen fjernes, råvaregrundlaget øges, og de tvungne randzoner afskaffes.

Grøn naturpakke til 363,5 mio. kr.
Større biodiversitet, mere urørt skov til gavn for plante- og dyrelivet samt bedre adgang til naturen. Det er nogle af hovedelementerne i aftalen om naturpakken, som regeringen har indgået med de andre borgerlige partier. I alt bliver der afsat 363,5 mio. kr. til indsatsen.

Danmarkshistoriens største udflytning af statslige arbejdspladser
Statslige arbejdspladser skal komme hele Danmark til gode. Derfor har regeringen i to omgange besluttet at flytte omkring 8.000 statslige arbejdspladser fra hovedstaden og ud i resten af landet. Det sikrer et Danmark i bedre balance.

Eftersyn af inklusion i folkeskolen
Inklusionen er nogle steder gået for hurtigt, og lærerne har ikke været tilstrækkeligt rustet til at løse opgaven. Det har skabt utryghed. Derfor har regeringen gjort op med den rigide målsætning om, at 96 pct. af alle elever skal inkluderes i en almindelig klasse.

Forøgelse af tilskudsprocent for frie grundskoler
Regeringen har gjort det billigere at vælge en fri- eller privatskole og dermed skabt et mere reelt frit valg på skoleområdet. Samtidig er der øremærket midler til elever med særlige behov. På den måde sikres et bedre frit valg, mens også flere elever med inklusionsbehov kommer til at gå på en fri grundskole. 

Billigere familiebiler
Registreringsafgiften er blevet nedsat flere gange. Det giver flere råd til at anskaffe sig en bil, som opfylder deres behov og gør hverdagen lidt lettere. Siden sidste folketingsvalg er afgiften på en VW Passat faldet med over 100.000 kr., mens afgiften på en Peugeot 308 er faldet over 60.000 kr.

Billigere elbiler

Klimaforandringerne påvirker os allerede, og hvis vi skal vende udviklingen, skal vi handle nu. Derfor har regeringen besluttet at afgiftsfritage elbiler op til 400.000 kr. i 2019 og 2020.

Kræftplan IV
Danmark skal have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Og det skal også afspejle sig i vores kræftbehandling. Derfor har regeringen gennemført Kræftplan IV, der er et historisk løft af den danske kræftbehandling med 2,2 mia. kr. Samtidig er der blevet indført patientansvarlige læger, der skal sikre overblik og sammenhæng i behandlingen. I 2020 skal 90 procent af kræftpatienterne have en patientansvarlig læge.

Bedre patientrettigheder
Regeringen har genindført behandlingsgarantien på 30 dage, som den socialdemokratiske regering forringede. Samtidig har regeringen givet patienterne en ny ret til hurtig udredning. Det giver den enkelte patient et værn mod lange ventelister.

Flere flygtninge skal tilbage til deres hjemland
Alt for mange flygtninge ender med at blive i Danmark permanent. Sådan skal det ikke være. Derfor har regeringen sammen med Dansk Folkeparti taget et helt grundlæggende opgør med asylpolitikken, så midlertidighed nu er et gennemgående element. Reglerne og praksis ændres, så opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte i større omfang end tidligere skal inddrages, så snart det er muligt. Helt konkret betyder det bl.a., at børns tilknytning til Danmark vil blive tillagt mindre betydning ved afgørelsen af, om en opholdstilladelse skal inddrages.

Strammere udvisningsregler for kriminelle udlændinge
Kriminelle udlændinge skal så vidt muligt udvises af Danmark. Derfor er udvisningsreglerne strammet, så der sker udvisning, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Flere læger
Regeringen har løftet optaget med 250 ekstra studiepladser på medicin og muliggjort nye kandidatuddannelser i Køge og Esbjerg. Regeringen har også helt ekstraordinært øget videreuddannelsesforløbene i almen medicin med 30 pladser både i 2019 og 2020. 

Læge- og sundhedshuse
Regeringen har afsat 800 mio. kr. over 4 år til læge- og sundhedshuse. På den måde kan de praktiserende læger samle sig i større fællesskaber sammen med fx jordemødre, sundhedsplejersker, bioanalytikere, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, diætister og medarbejdere i den kommunale hjemmesygepleje. Sundhedshusene kan også være med til at skabe mere geografisk lighed i sundhed og bedre lægedækning.

Styrket indsats i psykiatrien
Regeringen og resten af satspuljepartierne er enige om en styrket indsats i psykiatrien. Samlet set afsætter vi over 900 mio. kr. over fire år. Vi har bl.a. afsat 57 mio. kr. til at udbrede rådgivningstilbuddet Headspace, som er et åbent, anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Og vi har fjernet aldersloftet for, at man kan få tilskud til psykologbehandling af angst.

Der er bare nogle af alle de ting der er gennemført. Lad os nu huske det, når der er fortællinger om noget andet, som vi indimellem også selv bidrager til.

Kommunalpolitik.

 Der er nu gået godt et år siden kommunalvalget og det er tid til at gøre status over, hvor vi i Venstre har haft afgørende indflydelse på den førte politik her i Guldborgsund.

 I Beskæftigelsesudvalget har vi formandsposten ved Ole K. Larsen, og en formandspost er en god platform til at sikre os maksimal politisk indflydelse og flytte et område i en mere borgerlig/liberal retning.

 Af markante nye tiltag på Beskæftigelsesområdet kan nævnes arbejdet med at sikre, at langt flere flygtninge kommer ud på arbejdsmarkedet og bliver selvforsørgende til glæde for både integrationen og kommunens økonomi. Med en stigning i beskæftigelsen fra 15 til 23% på et år, må man sige, at ændringen i den politiske retning er slået tydeligt igennem! Der skal fra mig lyde en stor ros til Ole for i den grad at tage fat i området.

 Et andet tiltag der bør nævnes er oprettelsen af nyttejobs for unge og tilflyttere med inspiration fra Greve Kommune – en god Venstrekommune, der har arbejdet med Nyttejobs i flere år.

 Endelig vil jeg nævne det igangværende arbejde med en kommunal veteranstrategi, som forventeligt bliver vedtaget i byrådet til marts. Det har siden kommunalvalget været en afgørende mærkesag for os i Venstre at sikre kommunens veteraner en officiel anerkendelse af deres store indsats samt sikre den nødvendige støtte til de veteraner, der har behov for det. Det får de nu med vedtagelsen af en veteranstrategi her i Guldborgsund Kommune.

 Men den måske tydeligste politiske sejr for os i Venstre kom for nylig på Børne- og skoleområdet. Vi har i Venstre i flere år kæmpet for at sikre det frie skolevalg, men er flere gange blevet nedstemt i byrådssalen på dette emne.

D. 20/12 kunne vi i Folketidende læse, at ”Frit skolevalg er en illusion” i Guldborgsund, hvor en række familier ikke kunne få deres ønske om frit skolevalg opfyldt, samt at udvalgsformanden fra Socialdemokratiet forsvarede afvisningen af forældrenes ønske om frit skolevalg ved at udtale, at: ”Reglerne har været gældende siden 2011, så det burde ikke komme bag på nogen”.

 For os i Venstre er friheden til selv at vælge skole for sine børn en helt grundlæggende rettighed. Derfor udtalte Ole K. Larsen d. 29/12 i Folketidende, at vi i Venstre vil afskaffe et teknokratisk system, hvor systemets behov for styring er vigtigere end borgernes frie valg. Venstre vil i stedet sikre borgernes ret til frit at vælge skole for deres børn. Herefter fulgte et forløb med en række møder – både formelle og uformelle – med konstitueringsparterne, inden vi d. 23/1 kunne fortælle, at vi havde indgået en aftale med Guldborgsundlisten og Socialdemokratiet, som sikrede frit skolevalg for 24 familier.

 Det var en aftale, som alene kom i stand pga. Venstres insisteren på at arbejde for frit skolevalg i Guldborgsund og derved sikre en mere liberal retning for vores kommune. Set over hele året er det nok det tydeligste eksempel på, hvor et parti i byrådet har fået gennemført en af deres mærkesager – det kan vi godt være stolte af i Venstre!

 Foreningsåret

 I bestyrelsen har vi haft et stille og roligt år, hvor vi har pustet ud efter kommunalvalg i 2017 og forberedt os på folketingsvalg i 2019. Personligt har jeg hele tiden troet på, at det først kom i 2019.

 Vi var igen i år på Døllefjelde Musse markedet med en stand sammen med Venstre Lolland og Venstre Vordingborg. Vi regnede på det tidspunkt, at det nok var det sidste inden valget, men noget kunne tyde på, at det ikke bliver tilfældet. Så vi deltager igen i år. Vi havde nogle hyggelige dage, hvor vi uddelte en hel del materiale og fik promoveret vores folketingskandidater.  

 Grundlovsdag blev i 2018 ved Toreby Hallen. Planen var at det skulle have været på friplejehjemmet GuldBosund, men det blev en lidt for dyr løsning, så derfor blev det ved Toreby Hallen. 

Talerne var tidligere beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen, MF Marcus Knuth, og viceborgmester Ole K. Larsen. Mellem talerne hørte vi god musik fra ”Tirsdagsbanden” som er elever fra Guldborgsund Musikskole. Vi sluttede med spisning. Vi har endnu ikke lagt en plan for dette års grundlovsmøde, det kan jo være det blive midt i en valgkamp.

 Afslutning

Til slut vil gerne takke alle dem jeg har arbejdet sammen med i det seneste år, bestyrelse, byrådsgruppe og Marcus Knuth. Jeg håber på fortsat godt samarbejde. Mon ikke vi kommer til at se en del til hinanden i første halvår af 2019, der venter jo et par valg.